فشار خون به چه معنی است ؟

فشار خون بالا چیست و چگونه می توان آن را کنترل کرد؟

نیرویی است که خون بر دیواره رگ‌هایی که در آن جریان دارد؛وارد می‌کند و به صورت دو عدد بیان می‌شود که هر دو عدد مهم هستند. عدد اول که عددی بزرگتر است؛ فشار سیستولیک می‌نامند و برای زمانی است که قلب شما با انقباض خود، خون را به درون رگ‌ها می‌راند. عدد دوم که عددی کوچکتر است؛ فشار دیاستولیک نام دارد و در حقیقت فشار خون شما بین دو انقباض (یا زمان پذیرش خون به داخل قلب) است.

 

علائم فشار خون بالا چیست؟

فشار خون بالا به طور معمول هیچ گونه علامتی ندارد. فردی که به فشار خون بسیار بالا و درمان نشده مبتلا می باشد؛ ممکن است دچار سردرد، سرگیجه، خون ریزی از بینی یا تپش قلب شود.

 

اثرات منفی فشار خون بالا بر بدن کدامند؟

سکته مغزی، حمله قلبی، سختی و تصلب شرایین، آسیب چشم و آسیب کلیه‌ها

روش های پیشگیری، کنترل و درمان پرفشاری خون

روش‌های پیشگیری، کنترل و درمان پرفشاری خون

تغییرات سالم در شیوه زندگی مانند:

 • کاهش وزن
 • ورزش منظم
 • ترک سیگار و مشروبات الکلی
 • کنترل استرس
 • محدودیت مصرف نمک
 • پیروی از برنامه سالم غذایی

می‌تواند به همان اندازه مصرف دارو؛ اثرات مفید داشته باشد. در بسیاری از افراد مصرف ترکیبی از چند دارو ممکن است نیاز باشد. شما و پزشکتان انتخاب متعددی دارید و در صورتی که برای پیدا کردن بهترین درمان موثر با یکدیگر همکاری نمایید، درمان فشار خون بالا موفق‌تر خواهد بود.

 

خود مراقبتی درفشار خون بالا

از درمان خود (شیوه سالم زندگی و مصرف دارو) پیروی کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.

از ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر منظم اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 • اﻓﺮادي ﮐـﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻓﺸﺎرﺧﻮن می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓشارﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻓﺎﺻله زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣـﻨﻈﻢ اﻧﺪازه‌گیری می‌نمایند.

 

از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗـﺎ وي ﺑﺘﻮاﻧﺪ درمان ﺷﻤﺎ را کنترل ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آن را ﺗصحیح ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 • با ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﻮرد درﻣﺎﻧﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

از رژﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي چرب مانند ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻏﻼت ﺳﺒﻮسدار را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
 • همچین 5 روز در هفته ورزش کنید (ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮروز ورزش نمایید).

 

روﻧﺪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪﮐﻪ شما هیچگاه از روي وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺣﺴاس ﺧﻮدﺗـﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪﮐﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺗﺎن ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺧﻮد را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، آﻧـﺮا در دﻓﺘﺮﭼﻪ اي ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ اﯾن دﻓﺘﺮچه را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 

ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻧﺎم و ﻣﻘﺪار داروﻫﺎی ﺿﺪ فشارﺧﻮن خود و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده و اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺘﯽ می کنید ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن داروﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

 • باید بدانید ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﻮده و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﯿﺰان دارو ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

همیشه یک لیست از داروﻫﺎﯾﺘﺎن و مقدار ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ را در ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. اگر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﮐـﻪ اﺣﺴﺎس می‌کنید ﺑا مصرف دارو در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ (ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ) ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ﻣـﻮرد آن ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارو ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﺑﺎ ﯾﮏ داروی دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺣﺘﯽ زمانی که اﺣﺴـﺎس ﺳـﻼﻣﺘﯽ می‌کنید قبل از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن داروﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 •   به ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اطلاع دهید ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻫستید و از آﻧﻬﺎ در درﻣﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.
 • توصیه می‌شود از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده خود ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺷﻤﺎ، ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.

 

سالانه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺺ چشم پزشکی، ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

علائم هشداردهنده ی فشار خون بالا

علائم هشدار:

اگر دچار سردرد، خواب آلودگی و خمیازه طولانی، سرگیجه شدید، احساس ضعف در پاها، بازوها یا عضلات صورت، اشکال در صحبت کردن، تغییر در بینایی، بی حسی یک نیمه بدن، خونریزی از بینی یا فشار خون بالاتر از 100/180 با اورژانس (115) تماس بگیرید و یا به بیمارستان مراجعه کنید.

 

فهرست مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید