رژیم کتوژنیک

رژیم کتوژنیک و استفاده از آن جهت جلوگیری از رشد و تکثیر سلول های سرطانی

 

رژیم کتوژنیک چیست؟

در رژیم غذایی معمولی قسمت عمده رژیم غذایی را کربوهیدرات تشکیل می‌دهد.

در رژیم کتوژنیک مقدار کربوهیدرات یا مواد قندی به حداقل مقدار و کمتر از ۱۰درصد می‌رسد. دراین شرایط در اثر کمبود مواد قندی ذخایر چربی بدن آزاد شده و به صورت مواد کتونی در می‌آید و سلول‌های بدن از مواد کتونی به عنوان سوخت استفاده می‌کند.

 

در رژیم غذایی معمولی، معمولا قسمت عمده رژیم را کربوهیدرات تشکیل می‌دهد.

ولی در رژیم کتوژنیک مقدار کربوهیدرات یا مواد قندی به حداقل مقدار و کمتر از ۱۰درصد می‌رسد. در این شرایط در اثر کمبود مواد قندی، ذخایر چربی بدن آزاد شده و به صورت مواد کتونی در می‌آید و سلول‌های بدن از مواد کتونی به عنوان سوخت استفاده می‌کند.

با رژیم کتوژنیک سلول‌های سرطانی را گرسنه نگه دارید

با رژیم کتوژنیک سلول‌های سرطانی را گرسنه نگه دارید:

برای اولین بار Otto Warburg مشخص نمود که سلول‌های سرطانی قادر به تولید انرژی از مسیر هوازی نیستند و فقط از طریق مسیر غیرهوازی یا تخمیری از گلوکز تولید انرژی می‌کنند.

 

کربوهیدرات رژیم غذایی به صورت گلوکز در آمده و به عنوان سوخت سلول‌های سرطانی مصرف می‌شود؛

  • بنابراین با کاهش مقدار کربوهیدرات رژیم غذایی، می‌توان مقدار منابع و انرژی سلول‌های سرطانی را تخلیه نموده و آن ها را در حالت گرسنگی نگه داشت.

 

سلول‌های سرطانی چندین تفاوت با سلول‌های طبیعی دارند.

از جمله اینکه این سلول‌ها در مقایسه با سلول‌های طبیعی ۱۰ برابر بیشتر گیرنده انسولین دارند، بنابراین به راحتی گلوکز خون را جذب کرده و در جهت رشد و تکثیر مصرف می‌کنند.

زمانی که فرد به مصرف زیاد مواد کربوهیدراتی ادامه می‌دهد، سلول‌های سرطانی بیشتر رشد و تکثیر می‌یابند.

مطالعات نشان می‌دهد که بیماران سرطانی با سطح قند خون پایین در مقایسه با بیماران سرطانی با قند خون بالا، احتمال بقای بیشتری دارند.

سلول‌های سرطانی به علت اختلال در میتوکندری نمی‌توانند از مسیر هوازی از چربی انرژی تولید کنند، بنابراین رژیم کتوژنیک که قسمت عمده آن چربی مفید است، نمی‌تواند برای سلول‌های سرطانی تأمین انرژی کند.

محدودیت کربوهیدرات و اسید آمینه گلوتامین سبب گرسنگی و از بین رفتن سلول‌های سرطانی می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید