قوانین و مقررات نوبت دهی

١- مراجعه به سایت مدیریت درمان

٢-از منوی نوبت دهی بیماران- نوبت دهی اینترنتی -اعلام تاریخ  ساعت و پزشک مورد نظرجهت ویزیت به پذیرش

٣-دریافت نوبت جهت ویزیت

٤-مراجعه در ساعت وروز مذکور جهت انجام خدمات درخواستی